Tietosuojaseloste

Päivitetty 4.9.2020

Racingline Finlandin (JLOpus Oy, myöh. yritys) tietosuojakäytännössä kuvaamme yrityksemme henkilötietojen käsittelyn ja muun muassa siitä, mitä henkilötietoja yrityksemme käsittelee, miten käytämme tietojasi sekä mitä oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen. Yksityiskohtaisempia tietoja löydät yrityksemme rekisterikohtaisista selosteistamme, jotka löydät kohdasta 12.


1. Yleistä tietosuojakäytännöstä

Käyttäessäsi yrityksemme palveluita luotat tietosi käsiimme. Kun jaat tietojasi kanssamme, pystyämme palvelemaan sinua entistä paremmin – esimerkiksi tarjoamalla sinulle sopivimpia tuotteita ja palveluita sekä auttamalla sinua asioidessasi kanssamme. Yrityksemme tietosuojakäytännössä esitettyjä periaatteita ja toimintatapoja sovelletaan kaikessa yrityksemme toiminnassa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Mahdollisia sovellustilanteita ovat muun muassa tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät tiedustelut, tarjousten ja tilausten hallinnointi ja muu mahdollinen yritykseen liittyvä toiminta, kuten markkinointi ja asiakasviestintä. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan lisäksi myös työntekijöidemme, työnhakijoiden ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden henkilöstön henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuojalla tarkoitetaan käsiteltävien henkilötietojen suojaamista ja tietojen asianmukaisen käsittelyn turvaamista. Henkilötiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka liittyvät jollain tasolla tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, ja täten yrityksemme tietosuojakäytäntöä sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn. Nämä henkilöt voivat olla esimerkiksi yrityksemme henkilöasiakkaita, yritysasiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin liittyviä henkilöitä tai työntekijöitä tai – hakijoita. Tietosuojakäytännön kohdassa 2 kerrotaan yksityiskohtaisemmin, mitä henkilöryhmiä yrityksemme tietosuojakäytäntö koskee. Oikeuksistasi kerrotaan tarkemmin tietosuojakäytännön kohdassa 8.

Olemme yrityksenä sitoutuneet henkilötietojen käsittelyssä käyttämään tietoja lainmukaisesti ja noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), tietosuojalakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, yksityisen suojasta työelämässä annettua lakia sekä muuta soveltuvaa voimassa olevaa sääntelyä.

Tietojesi turvallisella ja asianmukaisella käsittelyllä, yksityisyytesi suojaamisella ja tietosuojalla on yrityksellemme suuri merkitys – joten olit uusi tai pitkäaikainen palveluidemme käyttäjä, suosittelemme lämpimästi tutustumaan käytäntöihimme. Ethän myöskään epäröi olla meihin yhteydessä, mikäli sinua askarruttaa jokin asian tiimoilta.


2. Kenen henkilötietoja käsittelemme?

Yrityksemme tietosuojakäytäntö koskee seuraavia henkilöryhmiä:

  • Yrityksen asiakkaat
  • Yrityksen markkinointikohderyhmiin kuuluvat henkilöt
  • Yrityksen digitaalisten palveluiden (esim. verkkokauppa) käyttäjät
  • Yrityksen työntekijät, muut yrityksen yhteistyökumppanit ja työnhakijat

Yrityksemme saa pääsääntöisesti henkilötietoja henkilöltä itseltään ennen asiakas-, työ- tai muun sopimussuhteen alkua ja –suhteen aikana. Lainsäädännön nojalla yrityksemme voi käsitellä myös julkisista rekistereistä saatuja tietoja.


3. Miten ja miksi käsittelemme henkilötietoja?

Yrityksemme asiakkaat

Yrityksemme käsittelee henkilö- että yritysasiakkaiden henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä markkinoidaksemme ja kehittääksemme palveluitamme. Yrityksemme käsittelee henkilötietoja myös voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuvien mahdollisien velvoitteidemme täyttämiseksi. Käsittelemämme tiedot ja käsittelyn tarkempi sisältö ja laajuus riippuvat eritoten siitä, mihin henkilö- tai asiakasryhmään kuulut.

Työntekijät, työnhakijat ja muut yritykselle työskentelevät

Käsittelemme henkilötietoja työ- tai toimeksiantosuhteeseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi ja muun muassa lakisääteisten työnantajavelvoitteidemme täyttämiseksi sekä palkan ja palkkioiden maksua varten. Yrityksemme mahdollisten työnhakijoiden osalta käsittelemme työhakemuksen sekä rekrytointiprosessin yhteydessä annettuja tietoja mahdollisten avoimien tehtävien täyttämiseksi.


4. Profilointi

Profiloinnilla tarkoitamme automaattisesti tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, johon liittyy esimerkiksi henkilön kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen arviointia tai ennakointia. Yrityksemme käyttää profilointia henkilön mahdollisen kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen arviointia tai ennakointia. Käytämme profilointia tarjotaksemme asiakkaillemme entistä yksilöllisempää palvelua ja kullekin asiakkaalle parhaiten sopivia tuotteita ja palveluita. Yrityksemme käyttää profilointia myös markkinoinnin kohdentamiseen. Lisätietoja profiloinnista ja siihen liittyvistä tiedoista löydät asiakasrekisteriselosteesta ja markkinointirekisteriselosteesta. Profilointiin ei liity automaattista päätöksentekoa.

Automaattinen päätöksenteko

Yrityksemme automaattisella päätöksentekoa tarkoitetaan pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn perustuvaa päätöksentekoa. Yrityksemme ei käytä tällä hetkellä automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyn tukena. Mikäli tulevaisuudessa käsittelyn muoto muuttuu, tiedotamme sinua siitä riittävällä laajuudella.

Tarkemmat tiedot

Tarkemman kuvauksen yrityksemme käsiteltävistä henkilötiedoista ja käsittelyn tarkoituksista sekä oikeusperusteista on kuvattu rekisterikohtaisissa selosteissamme. Nämä löydät kohdasta 12.


5. Kuinka kauan tietoja säilytetään

Yrityksemme säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on oleellista tietojen käyttötarkoituksen ja toimintamme kannalta tai niin kauan kuin voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellyttää. Yrityksemme noudattamat säilytysajat vaihtelevat henkilö- ja tietokategorioittain. Niiden tietojen osalta, joihin voidaan soveltaa eri säilytysaikoja, yrityksemme soveltaa pisintä säilytysaikaa. Yksityiskohtaisempia kuvauksia yrityksemme henkilötietojen säilytysajoista voit halutessasi tarkastella rekisterikohtaisista selosteistamme. Nämä löydät kohdasta 12.


6. Luovutetaanko vai siirretäänkö henkilötietoja muille?

Henkilötietojen luovutus yrityksemme ulkopuolelle

Yrityksemme voi luovuttaa henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle voimassa olevan lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa. Yrityksemme voi luovuttaa tietoja esimerkiksi viranomaisille (verohallinto ja ulosottoviranomainen) voimassa olevan lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa. Luovutamme lisäksi tietoja asiakkaan suostumuksen tai sopimuksen perusteella myös sellaisille yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät olennaisesti asiakkaiden valitsemiin tuotteisiin tai palveluihin. Henkilötietojen mahdollisista luovutuksista voit halutessasi lukea lisää rekisterikohtaisista rekisteriselosteistamme. Nämä löydät kohdasta 12.


7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yrityksemme säilyttää ja käsittelee pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Mikäli yrityksemme siirtää tietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tietosuojan riittävästä tasosta, yrityksemme huolehtii tietosuojasta esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan yrityksemme lukuun.


8. Mitä oikeuksia minulla on?

Sinulla on alla tarkemmin kuvatulla tavalla oikeus muun muassa tarkastaa tietosi sekä oikeus saada puutteelliset tai virheelliset tietosi oikaistuksi. Sinun tulee ottaa huomioon, että yrityksemme toimintaan voi liittyä lakisääteisiä velvollisuuksia tietojen säilyttämiseen, ja täten yrityksellämme voi olla velvollisuus käsitellä henkilötietojasi, vaikka pyytäisit käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista. Halutessasi voit käyttää alla kuvattuja oikeuksiasi olemassa yhteydessä asiakaspalveluumme.


Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada yritykseltämme vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Mikäli sinun henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada selkokielinen jäljennös tiedoista ja tarkistaa tietosi. Voimassa olevan lainsäädännön sisältämät salassapitovelvoitteet voivat rajoittaa tiedonsaantioikeutesi käyttöä.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää yritystämme oikaisemaan mahdolliset virheelliset henkilötiedot sekä täydentää mahdolliset puutteelliset tiedot.


Oikeus tietojeni poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää yritystämme poistamaan henkilötietosi ja mikäli henkilötietosi käsittely perustuu suostumukseen, oikeus myös peruuttaa suostumuksesi. Mikäli pyydät tietojesi poistamista tai peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, yrityksemme poistaa tietosi järjestelmistämme tai ellei yrityksellämme ole mitään lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietojasi. Yrityksemme poistaa henkilötietosi joka tapauksessa viimeistään sen jälkeen, kun määrittelemämme tai mahdollinen lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.


Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus siihen, että yrityksemme rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske yrityksemme lakisääteisistä velvoitteista johtuvaa henkilötietojen käsittelyä.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmät toiseen

Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus saada itse toimittamasi henkilötiedot yritykseltämme jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja oikeus saada tietosi siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.


Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Sinulla on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Lisätietoa suoramarkkinoinnin kieltämisestä löydät yrityksemme tietosuojakäytännön kohdasta 8.


Oikeus tehdä valitus

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit halutessasi tehdä valituksen suoraan tietosuojavaltuutetulle.


9. Evästeet

Evästeet (eng. cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat yrityksemme verkkokaupassa käynnin yhteydessä vierailijan tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Verkkokaupassa evästeitä käytetään muistamaan vierailijan tekemiä valintoja sivulta toiselle siirryttäessä. Evästeiden avulla voimme lisäksi yksilöidä ja esimerkiksi tilastoida yrityksemme verkkokaupassa vierailevat kävijät. Evästeitä on lisäksi mahdollista käyttää markkinoinnin kohdentamiseen, josta tiedotamme erikseen, mikäli yrityksenä tätä toteutamme. Yrityksemme verkkokaupassa käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Voit halutessasi lukea käyttämistämme evästeistä lisää evästekäytännössämme.


10. Markkinointi

Yrityksemme käyttää henkilötietoja myös palveluidemme ja tuotteidemme markkinointiin. Markkinoimme tuotteitamme ja palveluitamme yrityksemme nykyisille, että potentiaalisille asiakkaille sähköisesti, kirjeitse ja puhelimitse. Yrityksemme nykyisille asiakkaillemme lähetämme markkinointiviestinnän lisäksi myös asiakasviestintää, kuten uutiskirjeitä, tapahtumakutsuja ja palautekyselyitä. Mikäli haluat tutustua tarkemmin yrityksemme markkinointiin, voit lukea lisää markkinointirekisteriselosteestamme.


Markkinoinnin kieltäminen

Jokaiseen lähettämäämme sähköpostiviestiin voit halutessasi vastata ilmoittaen, ettet halua enää jatkossa vastaanottaa sähköpostitilauksia. Voit lisäksi kieltää sähköpostitilauksesi olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Noudatamme Digi- väestötietoviraston väestötietojärjestelmään ja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämään Robinson-rekisteriin kirjattuja markkinointikieltoja, ellet ole kiellon jälkeen erikseen sallinut yrityksemme markkinointia.

Yrityksemme verkkomainonnan kohdentamiseen hyödynnettäviin evästeisiin voit halutessasi vaikuttaa verkkokaupan evästehallinnan avulla. Sinun tulee kuitenkin ottaa huomioon, että evästeiden käytön estäminen tai rajoittaminen saattaa vaikuttaa yrityksemme palveluiden toimivuuteen.


11. Miten henkilötietoja suojataan ja minkälaisia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy?

Yrityksemme käyttää henkilö- ja muiden tietojen suojaamiseksi tarpeellisia, asianmukaisia ja parhaiden käytäntöjen mukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvakeinoja, joita ovat muun muassa palomuurien, vahvojen salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja koulutus sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Soveltuvan lainsäädännön lisäksi alihankkijat sitoutuvat noudattamaan yrityksemme tietosuojaperiaatteita ja -ohjeita.

Yrityksemme henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan työperusteisesta syystä. Käyttöoikeudet henkilötietoja sisältäviin järjestelmiimme ovat henkilökohtaisia ja valvomme oikeuksien käyttöä. Tarpeettomiksi käyneet henkilötiedot poistetaan tietoturvallisesti.

Tietojen käsittelyyn liittyy huolellisesta suojaamisesta ja asianmukaisesta tietoturvasta huolimatta aina riski. Mikäli yrityksemme toimenpiteistä huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, josta todennäköisesti seuraa korkea riski yksityisyydellesi tai muille oikeuksillesi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Lisätietoja ja yleisiä tietoturvavinkkejä ja -ohjeita löydät myös esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

12. Yrityksemme rekisteriselosteet

Asiakasrekisteri

Markkinointirekisteri


13. Mihin voi ottaa yhteyttä?

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä tai muissa tiedusteluissa pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä yrityksemme tietosuojavaltuutettuun.

Henrik Ojanotko
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 302 9833

Ota yhteyttä


Lehtokurpankuja 10, 32200 Loimaa, Suomi
Email. info@racinglinefinland.net
Tel. 040 867 9414
Asiakkaan tietopankki
Tietosuojaseloste


Pysy ajantasalla uutuuksista